Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

palenieszkodzizdrowiu
23:34
4635 5b1f 500
Reposted fromzciach zciach vialittle-things little-things
palenieszkodzizdrowiu
23:34
palenieszkodzizdrowiu
23:34
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana vialexxie lexxie
palenieszkodzizdrowiu
23:34
3648 375c 500
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie

October 15 2018

palenieszkodzizdrowiu
19:29
Dzisiaj urządziłam sobie samotność, najsłodszą samotność przez cały dzień (...)
— Astrid Lindgren
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialexxie lexxie

October 03 2018

palenieszkodzizdrowiu
17:48
Ale wierz mi, Winston, rzeczywistość wcale nie jest czymś zewnętrznym. Rzeczywistość istnieje w umyśle ludzkim i nigdzie poza nim.
— George Orwell – Rok 1984
Reposted frompuella13 puella13 viaahuramazda ahuramazda
palenieszkodzizdrowiu
17:44
4708 2298 500
Reposted fromShadowblade Shadowblade viaikari ikari
palenieszkodzizdrowiu
17:43
2535 cec5 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viaikari ikari
palenieszkodzizdrowiu
17:37
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari

June 04 2018

04:21
5000 4f0c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viastonerr stonerr
palenieszkodzizdrowiu
04:20
5566 c3eb 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialexxie lexxie
palenieszkodzizdrowiu
04:19
6428 6a04 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaconvoitise convoitise
04:18
0013 e946

miyajimosachi:

sparehufflepuff:

cwunch:

Weapons of mass destruction

De Bleck Pentha

Reposted frominkteller inkteller viaikari ikari

February 14 2018

palenieszkodzizdrowiu
20:27
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viajessamine jessamine

December 21 2017

21:30
0906 9c04 500
palenieszkodzizdrowiu
21:27
Reposted fromantichris antichris viaikari ikari
palenieszkodzizdrowiu
21:27
1748 2181
Reposted fromnyaako nyaako viastonerr stonerr
palenieszkodzizdrowiu
21:19
9392 57e7 500
Reposted fromtfu tfu vialexxie lexxie

December 17 2017

palenieszkodzizdrowiu
21:44
Nie mów, że kochasz, dopóki nie jesteś pewien, unikaj słów wielkich jak góry, bo im wznioślejsze, w tym większe spada się potem przepaście.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromxalchemic xalchemic viajessamine jessamine

November 29 2017

palenieszkodzizdrowiu
12:18
manticoreimaginary

New Zealand’s new water safety mascot is amazing and his instagram is a gift

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl