Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

11:49
5444 6785 500

July 01 2015

palenieszkodzizdrowiu
11:29
Rzeczywistą wartość człowieka określa przede wszystkiem stopień, w jakim osiągnął on wyzwolenie swej jaźni, oraz rodzaj tego wyzwolenia. 
— "Mój obraz świata" Einstein, Albert / 1935r.
Reposted fromstonerr stonerr
palenieszkodzizdrowiu
11:29

June 29 2015

palenieszkodzizdrowiu
14:24
9081 867e
Reposted fromverronique verronique viakrainakredek krainakredek
palenieszkodzizdrowiu
10:22
3691 b4f3 500
Reposted frommental-cat mental-cat viajessamine jessamine
palenieszkodzizdrowiu
10:21
palenieszkodzizdrowiu
10:20
Untitled
Reposted fromweightless weightless vialexxie lexxie
palenieszkodzizdrowiu
10:20
1031 efd4
Reposted frompasazerka pasazerka vialexxie lexxie
palenieszkodzizdrowiu
10:17
palenieszkodzizdrowiu
10:16
4273 1aaf 500
palenieszkodzizdrowiu
10:15
4117 ff08 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaEdgi Edgi
palenieszkodzizdrowiu
10:14
9543 3df1 500
Reposted fromcorka corka viaEdgi Edgi
palenieszkodzizdrowiu
10:14
2971 dcc0
Reposted fromfelicka felicka viastonerr stonerr

June 26 2015

palenieszkodzizdrowiu
22:39
Niektórzy ludzie są tacy sami... uciekają, nie pozwalają się kochać.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
palenieszkodzizdrowiu
22:39
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafreakish freakish
palenieszkodzizdrowiu
22:38
2167 7757 500
To ja. Dzisiaj.  I jutro pewnie też.
Reposted fromsiwa siwa vialexxie lexxie
palenieszkodzizdrowiu
22:38
Fajna rzecz, znaleźć się w nieznanym nam mieście! To jest właśnie ten czas i to miejsce, w którym można zakładać, że wszyscy goście, których spotykamy, są dobrzy i mili. To jest chwila marzeń. I dlatego też należy skorzystać z tego, że jest to sen, aby przysiąść sobie chwilę w miejskim parku.
— Louis-Ferdinand Celine, "Podróż do kresu nocy"
Reposted fromelloko elloko viajaskier jaskier
palenieszkodzizdrowiu
22:37
palenieszkodzizdrowiu
22:37
palenieszkodzizdrowiu
22:33
1518 9374
Reposted fromacrylic acrylic vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl