Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2018

04:21
5000 4f0c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viastonerr stonerr
palenieszkodzizdrowiu
04:20
5566 c3eb 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialexxie lexxie
palenieszkodzizdrowiu
04:19
6428 6a04 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaconvoitise convoitise
04:18
0013 e946

miyajimosachi:

sparehufflepuff:

cwunch:

Weapons of mass destruction

De Bleck Pentha

Reposted frominkteller inkteller viaikari ikari

February 14 2018

palenieszkodzizdrowiu
20:27
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viajessamine jessamine

December 21 2017

21:30
0906 9c04 500
palenieszkodzizdrowiu
21:27
Reposted fromantichris antichris viaikari ikari
palenieszkodzizdrowiu
21:27
1748 2181
Reposted fromnyaako nyaako viastonerr stonerr
palenieszkodzizdrowiu
21:19
9392 57e7 500
Reposted fromtfu tfu vialexxie lexxie

December 17 2017

palenieszkodzizdrowiu
21:44
Nie mów, że kochasz, dopóki nie jesteś pewien, unikaj słów wielkich jak góry, bo im wznioślejsze, w tym większe spada się potem przepaście.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromxalchemic xalchemic viajessamine jessamine

November 29 2017

palenieszkodzizdrowiu
12:18
manticoreimaginary

New Zealand’s new water safety mascot is amazing and his instagram is a gift

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viaikari ikari

November 10 2017

palenieszkodzizdrowiu
08:20
9629 835a
Reposted fromxalchemic xalchemic viaikari ikari
palenieszkodzizdrowiu
08:19
7641 d6c9 500
Reposted fromtfu tfu viakrainakredek krainakredek
palenieszkodzizdrowiu
08:18
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viajessamine jessamine

November 02 2017

palenieszkodzizdrowiu
22:19
8465 dd36
Reposted fromnyaako nyaako vialexxie lexxie
palenieszkodzizdrowiu
22:16
Lubię, jak na mnie patrzysz i mruczysz
Jak za mną widzisz tylko biały sufit
Lubię brać Twoją twarz w swoje dłonie
I całować Cię przez włosy z natury szatynowe.
— Planet ANM / EljotSounds - Esperanto
Reposted frommystolensoul mystolensoul viajessamine jessamine
palenieszkodzizdrowiu
21:17
Kocham Cię za to, co już wspólnie przeżyliśmy, a także kocham Cię w oczekiwaniu na to, co się wydarzy. Nie mogło mnie spotkać w życiu nic lepszego od poznania Ciebie.
palenieszkodzizdrowiu
21:15
0180 407f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskinnylove skinnylove
palenieszkodzizdrowiu
21:15
5447 9f3c
Reposted fromscorpix scorpix viaskinnylove skinnylove
palenieszkodzizdrowiu
21:14

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl